JCB:s historia

Vår historia är unikt framgångsrik.

Tack vare Joseph Cyril Bamfords drömmar och drivkraft har JCB växt från en litet garagerörelse till världens största privatägda tillverkare av konstruktionsutrustning.

JCB är ett familjeföretag i global skala, vars framgångar direkt beror på Joseph Bamford sätt att se på saker. Han levde enligt sitt motto, ”jamais content” – var aldrig nöjd med det du åstadkommit hittills.

Det är därför som så många nyheter, innovationer och rekord inträffat hos JCB, från uppfinningen av den första industriella frontlastaren till att vinna ett av våra största kontrakt någonsin för en och samma produktserie.

Ständig innovation, ambition och hårt arbete driver på vår tillväxt, och vi blickar alltid framåt mot nya höjder – och mot varje nytt kapitel i vår spännande historia.

1940s
1945
JCB Timeline, JCB History

A PIONEER IS BORN

23 October 1945. After serving in the Royal Air Force, Joseph Bamford buys a welding set and rents a small garage in Uttoxeter, Staffordshire. Taking Joseph Cyril Bamford’s initials, JCB is born. And, on the same day, so is his son Anthony (Lord Bamford). Of this time, Joseph Bamford remarked “being presented with a son tended to concentrate the mind, and when you were starting at the bottom, there was only one way to go and that was up”.
1945
JCB Timeline, JCB History

EN PIONJÄR FÖDS

Den 23 oktober 1945. Efter att ha tjänat i brittiska flygvapnet, Royal Air Force, köper Joseph Bamford en svets och hyr ett litet garage i Uttoxeter i Staffordshire. JCB föds och får Joseph Cyril Bamfords initialer som namn. Och samma dag föds hans son Anthony (Lord Bamford). Om denna tid har Joseph Bamford sagt, ”att få en son gjorde det lättare att koncentrera sig, och när man börjar längst ned finns det bara en väg att gå, och det är uppåt”.
1949
JCB Timeline, JCB History

A MAJOR INNOVATION

In a little less than three years since JCB started, Joseph Bamford launches the Major Loader. Engineered for versatility, it is Europe’s first industrial front-end loader. Making light work of lifting, pushing, scooping and bulldozing tasks, it revolutionises the agricultural industry. Initially designed to bolt onto Fordson Major tractors (hence the name), it exports to France in an adaptable kit form.
1949
JCB Timeline, JCB History

EN VIKTIG INNOVATION

Det hade inte ens gått tre år sedan starten för JCB när Joseph Bamford lanserade sin Major Loader. Det var den första industriella frontlastaren i Europa, och den hade konstruerats för att vara mångsidig. Den gjorde att arbeten med att lyfta, skjuta, gräva och schakta blev enkla, och den revolutionerade landbruket. Från början var den konstruerat för att fästas på Fordson Major-traktorer (därav namnet) och den exporterades till Frankrike som en anpassningsbar sats.
1950s
1950
JCB HISTORY, JCB FACILITY

RELOCATION TO ROCESTER

In five years, JCB grows rapidly. So, towards the end of 1949, Joseph Bamford begins to look for larger premises close to home in Staffordshire. Bill Hirst, JCB’s first apprentice, spots an old cheese-making factory in Rocester with around an acre of land. This is chosen as the site for the new JCB HQ, which grows to become JCB World Headquarters, occupying over 175 acres.
1953
JCB HISTORY

WORLD’S FIRST BACKHOE LOADER

On business in Norway, Joseph Bamford sees a lightweight excavator on a trailer hitched to the back of a tractor, and thinks how the idea could be improved. Attaching a prototype excavator with hydraulic rams to the back of a front-loader, Mr Bamford invents the world’s first backhoe loader, the MK I Excavator. Joseph Bamford’s revolutionary design brings hydraulic power to construction and shapes the industry’s future.
1953
JCB HISTORY

VÄRLDENS FÖRSTA TRAKTORGRÄVARE

På en affärsresa i Norge får Joseph Bamford syn på en lätt grävmaskin på en släpvagn som drogs av en traktor, och han börjar fundera på hur den här idén kan förbättras. Genom att montera en grävaggregatprototyp med hydraulkolvar på bakdelen av en frontlastare uppfinner han världens första traktorgrävare, Excavator MK I. Joseph Bamfords revolutionerande design ger konstruktionssektorn hydraulkraft och ger form åt branschens framtid.
1960s
1962
JCB Story

DIGGER DANCE DEBUTS

In 1962, Joseph Bamford originates the much-loved tradition of JCB stunts. The first is the ‘up and over’, in which a JCB 4 lifts itself up on its two hydraulic arms to form a bridge, while the company Cadillac drives underneath. The stunts show off the power, performance and versatility of JCB machines, evolving into the JCB Dancing Diggers shows, famous throughout the world.
1962
JCB Story

GRÄVMASKINER BÖRJAR DANSA

1962 startade Joseph Bamford den älskade traditionen med JCB-trick. Det första kallades ”Up and Over”, där en JCB 4 lyfter upp sig själv på sina två hydraularmar som en bro, medan företagets Cadillac kör under den. Tricken visar hur kraftiga, högpresterande och mångsidiga JCB:s maskiner är, och ur dem utvecklades den världsberömda showen JCB Dancing Diggers.
1969
JCB HISTORY, QUEEN'S AWARD

FIRST OF MANY QUEEN’S AWARDS

By 1969, JCB exports over half the machines it manufactures. In recognition of Joseph Bamford’s business success, JCB receives its first Queen’s Award to Industry for Export Achievement. Fittingly, that same year, Joseph Bamford receives the CBE for his services to exports. By 2016, JCB has won a total of 30 Queen’s Awards since 1969, making our company the UK record holder of this honourable business accolade.
1969
JCB HISTORY, QUEEN'S AWARD

DET FÖRSTA AV MÅNGA QUEEN’S AWARDS

År 1969 exporterar JCB mer än hälften av maskinerna de tillverkar. Som ett erkännande av Joseph Bamfords framgångsrika affärer får JCB sitt första Queen’s Award to Industry for Export Achievement. Passande nog blir Joseph Bamford samma år tilldelad den brittiska imperieorden för sina insatser för exporten. År 2016 hade JCB fått totalt 30 Queen’s Awards sedan 1969, vilket gör att vårt företag innehar det brittiska rekordet för denna hedersamma företagsutmärkelse.
1970s
1977
JCB HISTORY, TELEHANDLER, LOADALL

REACHING FURTHER: THE TELESCOPIC HANDLER

Brainchild of Joseph Bamford’s production team, the JCB 520 Telescopic Handler is a pioneering concept that proves to be highly successful commercially. Launched by Joseph Bamford in a blaze of publicity, it took the construction industry by storm, leading to the development of the Loadall range, which remains today one of JCB’s most successful product lines.
1977
JCB HISTORY, TELEHANDLER, LOADALL

LÄNGRE RÄCKVIDD: TELESKOPLASTAREN

Teleskoplastaren JCB 520, som tänktes ut av Joseph Bamfords produktionsteam, är ett banbrytande koncept som har visat sig sälja mycket bra. Den lanserades med mycket publicitet av Joseph Bamford, tog konstruktionsbranschen med storm och ledde till utvecklingen av vårt lastarsortiment, som än i dag är en av JCB:s mest framgångsrika produktserier.
1979
JCB Timeline, JCB History

LAUNCH OF JCB 525 TELESCOPIC HANDLER

In 1979, the JCB 525 Telescopic Handler was launched with both two- and four wheeled versions with a wide range of attachments to boost versatility even further.
1979
JCB Timeline, JCB History

TELESKOPLASTAREN JCB 525 LANSERAS

1979 lanserades teleskoplastaren JCB 525 i versioner med både två- och fyrhjulsdrift och ett brett utbud av redskap för att göra maskinen ännu mer mångsidig.
1980s
1981
JCB Logo

DEN MÅNGSIDIGA JCB 3CX SITEMASTER

Detta fotografi är en del av en reklamkampanj från tidigt 1980-tal som poängterade maskinens mångsidighet.
1985
JCB HISTORY, BACKHOE LOADER

BACKHOE BESTSELLER

In the mid-80s, Joseph Bamford launches an important machine in JCB’s history. The JCB 3CX Sitemaster is borne of the most intensive R&D programme undertaken by a construction equipment manufacturer for a single product. In all, JCB invests £24 million in this new generation backhoe, which would become our best-ever selling backhoe. In the same year, JCB’s 100,000th backhoe rolls off the production line.
1985
JCB HISTORY, BACKHOE LOADER

BÄSTSÄLJANDE TRAKTORGRÄVARE

På mitten av 1980-talet lanserar Joseph Bamford en viktig maskin i JCB:s historia. JCB 3CX Sitemaster tas fram i samband med det mest intensiva forskning- och utvecklingsprogram som en tillverkare av konstruktionsutrustning någonsin genomfört för en och samma produkt. JCB investerar totalt 24 miljoner i denna nya generation av traktorgrävare, som skulle bli vår bästsäljande traktorgrävare någonsin. Samma år rullar JCB:s 100 000:e traktorgrävare av tillverkningsbandet.
1988
JCB Timeline, JCB History, JCB GT

THE JCB GT

JCB unveiled its most unusual backhoe loader. The JCB GT was powered by a Chevrolet V8 and capable of reaching 160kph (100mph). It wowed the crowds at the British Grand Prix in the year 1988.
1988
JCB Timeline, JCB History, JCB GT

JCB GT

JCB lanserade sin mest ovanliga traktorgrävare. JCB GT drevs av en Chevrolet V8 och kunde uppnå 160 km/h. Den imponerade på publiken på British Grand Prix 1988.
1990s
1991
JCB HISTORY, FASTRAC

WORLD’S FIRST HIGH SPEED TRACTOR

Tractors are not associated with speed. But, after four years in development, £12 million invested and countless consultations with farmers, Joseph Bamford launches the world’s first genuine high-speed, tractor: the JCB Fastrac 125 and 145. Joseph Bamford’s innovation breaks from 40 years of tractor design to revolutionise the agricultural industry, enabling higher productivity.
1991
JCB HISTORY, FASTRAC

VÄRLDENS FÖRSTA HÖGHASTIGHETSTRAKTOR

Traktorer förknippas inte med hastighet. Men efter fyra års utveckling, 12 miljoner i investeringar och otaliga överläggningar med lantbrukare lanserar Joseph Bamford världens första äkta höghastighetstraktor: JCB Fastrac 125 och 145. Joseph Bamfords innovation bryter med 40 år av traktordesign för att revolutionera lantbruket och ge en högre produktivitet.
1993
JCB HISTORY, SKID STEER LOADER, ROBOT

THE WORLD'S SAFEST SKID STEER

Once again, JCB transforms the industry. This time by designing the JCB 165 Robot, the world’s safest skid steer loader. Our design takes a unique perspective, inspired by Joseph Bamford’s si-draulic loader from the 1950s. Thanks to its patented single powerboom loader design and side entry cab, the 165 Robot has easier, safer access, greater visibility and improved fuel efficiency.
1993
JCB HISTORY, SKID STEER LOADER, ROBOT

VÄRLDENS MEST SÄKRA KOMPAKTLASTARE

Än en gång förnyar JCB branschen. Den här gången genom att konstruera JCB 165 Robot, världens säkraste kompaktlastare. Vår konstruktion har ett unikt perspektiv, som inspirerats av Joseph Bamfords lastare Si-draulic från 1950-talet. Tack vare dess patenterade lastardesign med en Powerbom och hytt med ingång från sidan är 165 Robot lättare att komma in i, har bättre sikt och är mer bränsleeffektiv.
2000s
2004
500,000th Machine

500,000TH MACHINE

In 2004, JCB celebrated the production of 500,000th JCB machine.
2004
500,000th Machine

DEN 500 000:E MASKINEN

År 2004 firade JCB tillverkningen av den 500 000:e JCB-maskinen.
2006
JCB Dieselmax group pic

THE RECORD - BREAKING DIESELMAX

Borne of Sir Anthony Bamford's dream to break the land speed record for diesel engines, a beautiful car was built in 2006, powered by two JCB standard 444 engines producing an incredible 1500HP. This car achieved a record speed of 350.092mph on Bonneville Salt Flats in Utah, setting a new world land speed record for a diesel - powered car. JCB changed the name of the engine from 444 to DIESELMAX in honour of the record.
2006
JCB Dieselmax group pic

DIESELMAX SLÅR REKORD

Som ett resultat av Sir Anthony Bamfords dröm att slå hastighetsrekordet på land för dieselmotorer byggde man 2006 en vacker bil med två vanliga 444-motorer som gav otroliga 1 500 hk. Denna bil uppnådde en rekordhastighet på 563,418 km/h på Bonneville Salt Flats i Utah och satte ett nytt världsrekord i hastighet på land för en dieseldriven bil. För att uppmärksamma rekordet bytte JCB namn på motorn från 444 till DIESELMAX.
2008
JCB Timeline, JCB History

HEAVY PRODUCTS

In 2008, JCB Heavy Products opened a brand new, £40-million factory just outside Uttoxeter, Staffordshire, enabling JCB to increase its share of a rapidly expanding market. The 41,800 sq m (450,000 sq ft) factory builds JCB machines ranging from 7 to 46 tonnes.
2008
JCB Timeline, JCB History

TUNGA MASKINER

2008 öppnade JCB Heavy Products en ny fabrik värd 40 miljoner pund alldeles utanför Uttoxeter i Staffordshire, som gör det möjligt för JCB att öka sina andelar på en snabbt växande marknad. I den 41 800 kvadratmeter stora fabriken byggs JCB-maskiner från 7 till 46 ton.
2009
Prince William visit to JCB

PRINCE WILLIAM VISITS JCB

In 2009, HRH Prince William visited JCB to help celebrate another major JCB milestone: the production of the company’s 750,000th machine.
2009
Prince William visit to JCB

PRINS WILLIAM BESÖKER JCB

År 2009 var prins William på besök hos JCB för att fira ännu en viktig milstolpe för JCB: tillverkningen av företagets 750 000:e maskin.
2010s
2010
union jack color, 65th anniversary

THE NEW ECO BACKHOE LOADER

JCB unveiled its new fuel-cost-cutting ECO Backhoe Loader with the first two machines off the production line in the union jack colours rather than the JCB yellow to celebrate the company’s 65th anniversary.
2010
union jack color, 65th anniversary

DEN NYA ECO-TRAKTORGRÄVAREN

JCB avtäckte sin nya bränslesnåla ECO-traktorgrävare, och för att fira företagets 65-årsdag rullade de två första maskinerna av tillverkningsbandet i färgerna från Storbritanniens flagga i stället för JCB:s vanliga gula färg.
2011
JCB Story

THE STORY OF JCB OPENED

The Story of JCB contains many of JCB's landmark achievements including breaking the world land speed record for a diesel-engine-powered car in 2006, and 1962's 3C backhoe loader, which took digger technology to new heights.
2011
JCB Story

THE STORY OF JCB ÖPPNAR

The Story of JCB innehåller många av JCB:s banbrytande landvinningar, till exempel världsrekordhastigheten på land för en dieseldriven bil 2006 och 1962 års traktorgrävare 3C, som förde grävtekniken till nya höjder.
2013
1000000 MACHINE CELEBRATION, JCB HISTORY

OUR MILLIONTH MACHINE

Behind the enormous glass front of JCB World HQ stands an engineering landmark. It is JCB’s one millionth machine, a 22-tonne JS220 tracked excavator, built in shimmering silver and unveiled by Lord Bamford at JCB’s 2013 product conference. “Given our continuing growth” notes Lord Bamford, “JCB’s two millionth machine will be produced in considerably less time.”
2013
1000000 MACHINE CELEBRATION, JCB HISTORY

VÅR MILJONTE MASKIN

Bakom den enorma glasfasaden på JCB World Headquarters står en milstolpe i ingenjörskonsten. Det är JCB:s miljonte maskin, en JS220-bandgrävare på 22 ton som tillverkats i glänsande silver och som avtäcktes av Lord Bamford under JCB:s produktkonferens 2013. ”Med tanke på vår fortsatta tillväxt”, sade Lord Bamford, ”kommer JCB att ha tillverkat två miljoner maskiner på betydligt kortare tid”.
2016
Application Shot

JCB CELEBRATES 25 YEARS OF THE FASTRAC

JCB is celebrating 25 years of Fastrac production- a range of agricultural tractors that remain unique to this day. It was the Chairman, Lord Bamford who first saw an opportunity to develop a tractor with high road speed which would be equally efficient in the field. The world’s first tractor with full suspension has proven its worth over the years helping to increase productivity and lower operating costs.
2016
Application, sewage works

THE FIRST TRUE WHEELED EXCAVATOR

Lord Bamford envisioned the JCB Hydradig 110W as an innovative solution to five key challenges in modern construction. Beginning from scratch, JCB engineers designed the 109-horsepower Hydradig to be first for visibility, stability, manoeuvrability, mobility and serviceability. With innovation at its heart, Lord Bamford’s Hydradig 110W is the first true wheeled excavator, ready to transform the industry.
2016
Application, sewage works

VÅR FÖRSTA ÄKTA HJULGRÄVARE

Lord Bamford såg JCB Hydradig 110W framför sig som en innovativ lösning på de fem främsta utmaningarna inom modernt konstruktionsarbete. JCB:s konstruktörer började från början och designade vår Hydradig med 109 hästkrafter till att ha överlägsen sikt, stabilitet, manövrerbarhet, rörlighet och servicevänlighet. Lord Bamfords innovativa Hydradig 110W är den första äkta hjulgrävaren, redo att förnya branschen.
2016
Application Shot

JCB FIRAR 25 ÅR AV FASTRAC

JCB firar 25 år av att ha tillverkat Fastrac – en serie lantbrukstraktorer som förblir unika än idag. Det var vår ordförande, Lord Bamford, som först såg möjligheten att utveckla en traktor med hög körhastighet men som skulle vara lika effektiv på åkern. Världens första traktor med fullständig fjädring har visat vad den duger till under åren genom att öka produktiviteten och sänka driftkostnaderna.
2017
JCB Timeline, JCB History

US ARMY’S $142 MILLION ORDER

JCB begins 2017 by winning a $142 million contract for the United States Army, securing one of the largest single orders since Joseph Bamford started the business. JCB will supply the US Army with more than 1,600 rough terrain 527-58M forklifts engineered from JCB's range of Loadall telescopic handlers. This massive JCB fleet will carry out military tasks around the world including loading and unloading aircraft and shipping containers.
2017
WILLIAMS MARTINI, JCB HISTORY

A HIGH PERFORMANCE PARTNERSHIP: JCB AND FORMULA ONE JOIN FORCES

Promoting British engineering prowess, JCB and Formula One team Williams Martini join forces for the 2017 racing season. A keen motorsports fan, Lord Bamford is proud to see the JCB name appear on the Williams Mercedes FW40 chassis and rear wing end plate, and on the race suits of drivers Felipe Massa and Lance Stroll. From the British Grand Prix onwards, JCB will feature on all trackside team kit.
2017
S2646E Electric Scissor 3:2

LAUNCH OF JCB ACCESS EQUIPMENT

Welcome to the revolution that is JCB Access. We are the new major player in the global powered access market and we want you to have access to a truly world-class alternative. Launching with a range of 9 electric scissor models and industry leading, round-the clock support, JCB aim to deliver the complete solution that global customers expect and deserve.
2017
A_MINI_18Z-1_8 [3:2] TIF

INTRODUCING THE JCB 1-2 TONNE MINI EXCAVATORS

With the new generation of JCB 1-2 tonne mini excavators, choosing just got tougher. With 100% steel bodywork, protected hoses and solid cast rear door you also have a choice of cab, canopy and zero tailswing options with premium or rental specifications.
2017
JCB TIMELINE, JCB HISTORY

JCB CELEBRATES 40 YEARS OF THE LOADALL

Introduced in 1977, the JCB 520 telescopic handler took the industry by storm and lead to the development of the hugely successful Loadall range. The combination of four-wheel drive, forward reach and the ability to use a wide range of attachments revolutionised farming and construction. With sales in excess of 230,000, the Loadall is the world’s best-selling telehandler.
2017
JCB Teleskid

THE NEW JCB TELESKID

Introducing a truly unique machine with endless possibilities. The new JCB Teleskid is the first skid steer and compact tracked loader with a single telescopic boom, making it the most versatile skid steer you’ve ever seen. It can lift higher, reach further and dig deeper than any other skid steer in the market and can access areas you wouldn’t have thought possible, until now.
2017
JCB Timeline, JCB History

MILJONORDER FRÅN US ARMY

JCB inleder 2017 genom att vinna ett kontrakt värt 142 miljoner USD från den amerikanska armén, vilket är en av företagets största enskilda beställningar sedan Joseph Bamford startade verksamheten. Till US Army ska JCB leverera över 1 600 terränggående 527-58M-gaffeltruckar, som konstruerats utifrån JCB:s utbud av teleskoplastare. Denna enorma JCB-maskinpark kommer att användas till militära arbetsuppgifter runtom i världen, bland annat att lasta på och av flygplan och flytta containrar.
2017
WILLIAMS MARTINI, JCB HISTORY

ETT PARTNERSKAP MED HÖG PRESTANDA: FORMEL 1 OCH JCB I SAMMA LAG

För att främja brittisk ingenjörskonst inledde JCB och Formel 1-laget Williams Martini ett samarbete inför racingsäsongen 2017. Lord Bamford, som är ett stort fan av motorsport, är stolt att se JCB:s namn på chassit och bakvingen på Williams Mercedes FW40, och på dräkterna som förarna Felipe Massa och Lance Stroll bär. Från och med British Grand Prix kommer JCB att finnas med på depåpersonalens dräkter.
2017
S2646E Electric Scissor 3:2

JCB ACCESS-UTRUSTNINGEN LANSERAS

Välkommen till den revolution som utgörs av JCB Access. Vi är en ny viktig aktör på den globala marknaden för maskiner för höjdarbete, och vi vill att ni ska ha tillgång till ett alternativ i verklig världsklass. Genom att lansera en serie med 9 elektriska saxliftar och branschledande dygnet runt-support vill JCB leverera den heltäckande lösning som våra kunder runtom i världen förväntar sig och förtjänar.
2017
A_MINI_18Z-1_8 [3:2] TIF

VI PRESENTERAR JCB:S MINIGRÄVARE PÅ 1–2 TON

I och med den nya generationens minigrävare på 1–2 ton från JCB blev det just mycket svårare att välja. Förutom en kaross i 100 % stål, skyddade slangar och en solid, gjuten bakdörr, kan du också välja tillval som hytt, tak och inget överhäng, med premiumspecifikationer eller hyrspecifikationer.
2017
JCB TIMELINE, JCB HISTORY

JCB FIRAR 40 ÅR AV TELESKOPLASTARE

Teleskoplastaren JCB 520 lanserades 1977 och tog branschen med storm. Den ledde också till utvecklingen av vår mycket framgångsrika serie med teleskoplastare. Kombinationen av fyrhjulsdrift, lång räckvidd framåt och möjligheten att använda ett brett utbud av redskap revolutionerade lantbruket och konstruktionssektorn. Våra teleskoplastare, som sålts i över 230 000 exemplar, är världens bäst säljande teleskoplastare.
2017
JCB Teleskid

NYA JCB TELESKID

Vi presenterar en helt unik maskin med ändlösa möjligheter. Den nya JCB Teleskid är den första kompaktbandlastaren med en enda teleskopbom, vilket gör den till den mest mångsidiga kompaktlastare du någonsin sett. Den kan lyfta högre, nå längre och gräva djupare än någon annan kompaktlastare på marknaden, och den kan komma åt på ställen som du inte trodde var möjliga, förrän nu.
2018
News Article

ELECTRIC DIGGER BY JCB

JCB makes company history with the unveiling of its first ever electric excavator - the quietest digger in its range and one delivering zero emissions. The brand new JCB 19C-1 E-TEC mini excavator has been developed in top secret at JCB’s World HQ in Staffordshire.
2018
Application Shot

THE INDUSTRY'S SAFEST DUMPERS

Leading an industry-wide focus on forward tipping dumpers, JCB launches a complete range of site dumpers, designed and built in-house, with capacities from one to nine tonnes. The new range takes site dumper safety to a previously unachievable level, meeting the needs of contractors, civil engineers, ground workers, highways and housebuilders.
2018
News Article

ELEKTRISK GRÄVMASKIN FRÅN JCB

JCB skriver företagshistoria genom att avtäcka sin första elektriska grävmaskin någonsin – den tystaste grävmaskinen i sin klass och en som ger noll utsläpp. Den helt nya minigrävaren JCB 19C-1 E-TEC har utvecklats i hemlighet på JCB:s globala högkvarter i Staffordshire i Storbritannien.
2018
Application Shot

BRANSCHENS SÄKRASTE DUMPRAR

JCB är ledande inom ett fokus i hela branschen på framåttippande dumprar, och lanserar en heltäckande serie dumprar som konstruerats och tillverkats på våra egna anläggningar, med en kapacitet på mellan ett och nio ton. Säkerheten för den nya serien dumprar ligger på en nivå som inte varit möjlig att uppnå tidigare, och de uppfyller de behov som entreprenörer, ingenjörer, grundläggare, motorvägsbyggare och husbyggare har.